Hotarare nr. 408/2010

Hotarare nr. 408/2010

hotarare_nr._408_per_2010_400

privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30/04/2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 lit. s) pct. 13 si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Art. 1. - (1) Pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, respectiv in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, se stabileste o acciza redusa de 21,00 euro/1.000 litri.


(2) Diferenta dintre acciza standard si acciza redusa potrivit alin. (1) se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare.


(3) Ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare se aplica pentru cantitatile maxime de motorina achizitionate si utilizate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la 31 decembrie 2012.


Art. 2. - (1) Ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare se aplica pentru o cantitate totala anuala de motorina de maximum 700.646 mii litri.


(2) Cantitatile maxime anuale de motorina pentru care se acorda ajutorul de stat sub forma de rambursare, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


Art. 3. - Diferenta dintre acciza standard, prevazuta la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si acciza redusa, prevazuta la art. 1, se determina in lei pe baza cursului de schimb valutar utilizat anual la calculul accizelor, conform legii.


Art. 4. - Prevederile prezentei hotarari se aplica beneficiarilor prevazuti in cuprinsul dispozitiilor art. 3 lit. a)-d) si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.


Art. 5. - (1) Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare catre beneficiarii prevazuti la art. 4 si reprezinta diferenta de acciza calculata conform prevederilor art. 3, in limita cantitatilor prevazute la art. 2.


(2) Cu ocazia fiecarei aprovizionari cu motorina, beneficiarii vor solicita documentele fiscale de vanzare (facturi fiscale) emise de furnizori pe numele beneficiarilor.


(3) Beneficiaza de ajutor de stat in temeiul prezentei scheme orice solicitant care depune la autoritatea responsabila de administrarea schemei, respectiv centrele judetene/centrele locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, o cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare, autoritatea competenta confirmand in scris, sub rezerva unor verificari ulterioare, acordul pentru finantare solicitat. Cererea va contine cel putin informatii cu privire la suprafetele de teren, inclusiv pe structura de culturi si/sau efectivele de animale/pasari/albine/viermi de matase, pe care le exploateaza si/sau lucrarile de imbunatatiri funciare pe care le executa, in anul calendaristic pentru care se solicita acordarea ajutorului de stat .


(4) Beneficiarii prevazuti la art. 4, pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare, solicita in baza unor cereri adresate Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene/centrele locale, dupa caz, determinarea trimestriala a cantitatilor de motorina pentru care se aplica ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare.


(5) Pentru a beneficia de ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare, cererile se depun pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate aferente trimestrului respectiv, precum si de documentele fiscale prevazute la alin. (2).


(6) Pe baza solicitarilor formulate de catre beneficiari, centrele judetene analizeaza cererile, determina cantitatile de motorina pentru care se aplica ajutorul de stat acordat sub forma de rambursare si transmit catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitatilor de motorina determinate.


(7) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitatilor de motorina achizitionate.


(8) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, dupa primirea situatiei centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitatilor de motorina achizitionate, stabileste prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cantitatile de motorina ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.


Art. 6. - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in calitate de autoritate responsabila de administrarea schemei de ajutor de stat prevazuta de prezenta hotarare, elaboreaza procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


Art. 7. - Suma alocata acestei scheme de ajutor de stat se aproba in conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.


Art. 8. - (1) Utilizarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sub forma de rambursare, in alte scopuri decat pentru cele prevazute in prezenta hotarare, sau vanzarea acesteia atrage obligatia beneficiarului la plata sumelor primite ca ajutor de stat acordat sub forma de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.


(2) Fapta prevazuta la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.


Art. 9. - Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 8 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care au obligatia de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari.


Art. 10. - Prevederile art. 8 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 11. - Prezenta hotarare este in conformitate cu prevederile art. 8 al Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 1 alin. (2) al Directivei 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscala a motorinei si a kerosenului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie 1995.


Art. 12. - Prezenta hotarare intra in vigoare de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordarii ajutorului de stat .

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC