Legea nr. 100/2010

Legea nr. 100/2010

legea_nr._100_per_2010_400

privind impadurirea terenurilor degradate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 7 iunie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

Art. 1
Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrari de impadurire, in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu.

Art. 2
Obiectul prezentei legi il constituie impadurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 iż˝ Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Se constituie in perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 24 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile degradate prevazute la art. 2, care pot fi ameliorate prin impadurire.

Art. 4
(1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul actiunii de Ameliorare prin impadurire se va face de catre comisia prevazuta la art. 5, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei Legi.
(2) Inventarierea terenurilor degradate prevazute la alin. (1) constituie o obligatie permanenta .
(3) Pana la Intrarea in vigoare a regulamentului prevazut la alin. (1) se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si competenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Art. 5
(1) Identificarea, delimitarea si constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localitatilor se fac de o comisie stabilita prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala. Comisia se constituie in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si este formata din:
a) primarul comunei, al Orasului sau al municipiului, dupa caz, in calitate de presedinte al comisiei;
b) reprezentantul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala;
c) reprezentantul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
d) reprezentantul oficiului judetean de studii pedologice si agrochimice;
e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
f) reprezentantul agentiei judetene pentru protectia mediului;
g) reprezentantul directiei silvice sau al structurii silvice de rang superior si al ocolului silvic de stat sau privat, dupa caz, in calitate de secretar;
h) reprezentantul sectorului de imbunatatiri funciare la nivel local;
i) specialisti din unitatile si subunitatile de cercetare si proiectare in domeniile de imbunatatiri funciare pentru agricultura, silvicultura, impaduriri de Terenuri degradate, cercetari agrochimice si pedologice;
j) specialisti din Ministerul Mediului si Padurilor, in cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea conditiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin actiuni de impadurire.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care sunt in faza de investigare preliminara sau detaliata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic si a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.
(3) In cazul identificarii de terenuri degradate in cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Art. 6
(1) Documentatia intocmita de comisia prevazuta la art. 5 se avizeaza conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Studiul de fezabilitate cuprinde in anexa documentatia cadastrala intocmita in sistem stereografic de proiectie 1970, receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza teritoriala sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se deschid carti funciare, conform reglementarilor in vigoare.
(3) La solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin unitatile silvice teritoriale ale acesteia, se noteaza in cartea funciara faptul ca imobilul este supus procedurii de impadurire potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Radierea notarii din cartea funciara se face la solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin structurile teritoriale, in urma finalizarii procedurii sau a renuntarii la efectuarea investitiilor.

Art. 7
(1) Terenurile degradate, apte pentru impadurire, constituite in perimetre de ameliorare, sunt incluse in fondul forestier national in termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora in administrarea Regiei Nationale a Padurilor iż˝ Romsilva, pentru terenurile proprietate publica a statului, si la constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri.
(2) Terenurile prevazute la alin. (1) se includ in amenajamente silvice existente.
(3) Incheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, dupa caz, a terenurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza la data trecerii acestora in administrarea Regiei Nationale a Padurilor iż˝ Romsilva, pentru terenurile proprietate publica a statului, si in termen de maximum 30 de zile de la receptia lucrarilor de impadurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri decat cele ale statului.

Art. 8
Documentatiile tehnico-economice si lucrarile necesare pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate prevazute la art. 2, constituite in perimetre de ameliorare, se executa de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Terenurile degradate proprietate publica a statului, constituite in perimetre de ameliorare, se transmit prin hotarare a Guvernului in administrarea Regiei Nationale a Padurilor iż˝ Romsilva, in vederea ameliorarii prin impadurire, si se includ in fondul forestier national.
(2) Transmiterea prevazuta la alin. (1) se poate face daca suprafata terenului este de minimum 0,25 ha, in cazul terenurilor izolate, si indiferent de suprafata, in cazul terenurilor limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului.

Art. 10
(1) In cazul donarii terenurilor degradate proprietate privata catre stat, in vederea executarii lucrarilor de ameliorare prin impadurire, aceste terenuri sunt preluate in administrare de Regia Nationala a Padurilor iż˝ Romsilva si se includ in fondul forestier proprietate publica a statului.
(2) Onorariul notarial privind actele de donatie pentru terenurile prevazute la alin. (1) se suporta de Regia Nationala a Padurilor iż˝ Romsilva.

Art. 11
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura mandateaza Regia Nationala a Padurilor iż˝ Romsilva sa cumpere, in numele statului, de la persoane fizice sau juridice, terenuri degradate, in vederea impaduririi, in conditiile legii, in limita fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat .

Art. 12
Impiedicarea sub orice forma de catre persoanele fizice si juridice a executarii lucrarilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor degradate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.200 lei.

Art. 13
(1) Pasunatul pe terenurile degradate ameliorate prin impaduriri este interzis.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Art. 14
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 si 13 se fac de personalul silvic imputernicit, de ofiterii si agentii de politie, precum si de ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 12 si 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
Documentatia tehnico-economica necesara realizarii lucrarilor de impadurire a terenurilor degradate se elaboreaza, in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative aplicabile in materie de investitii publice.

Art. 16
Receptia lucrarilor de impadurire a terenurilor degradate se realizeaza cu participarea obligatorie a:
a) detinatorului terenului;
b) reprezentantului unitatii teritoriale silvice a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
c) reprezentantului unitatii specializate pentru executarea lucrarilor de impadurire.

Art. 17
Pentru terenurile degradate constituite in perimetre de ameliorare, altele decat cele aflate in proprietatea publica a statului, paza lucrarilor se executa in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
(1) Sursele de finantare pentru cumpararea de terenuri conform prevederilor art. 11, pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice, pentru impadurirea terenurilor degradate, pentru intretinerea si paza respectivelor lucrari, pana la declararea inchiderii starii de masiv, sunt urmatoarele:
a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) fondul anual de mediu;
c) alocatii de la bugetul de stat;
d) sponsorizari de la societati comerciale, fundatii si altele asemenea;
e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;
f) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrarilor de ameliorare;
g) fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) alte surse legale.
(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in calitate de coordonator tehnic al actiunilor de impadurire a terenurilor degradate, solicita anual includerea in bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea acestora in anul urmator.