Legea nr. 283/2010

Legea nr. 283/2010

legea_283_per_2010_400

privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 07/01/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, zonale, judetene, regionale si a Camerei Agricole Nationale, numite in continuare camere agricole.
(2) Termenii utilizati in prezenta lege sunt definiti in anexa nr. 1.
(3) Infiintarea camerelor agricole are ca scop infaptuirea obiectivelor fundamentale din zonele rurale inscrise in Agenda Lisabona:
a) competitivitate;
b) ameliorarea terenurilor agricole si forestiere;
c) rolul primordial al agromediului in dezvoltarea durabila a zonelor rurale;
d) cresterea calitatii vietii in zonele rurale.
Art. 2. - (1) Camerele agricole sunt institutii de utilitate publica, nonprofit, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, promova si ocroti interesele agriculturii, zootehniei si silviculturii, cu toate ramurile lor, precum si de a contribui prin toate mijloacele la sporirea productiei tuturor ramurilor agricole, zootehnice si silvice, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe.
(2) Functionarea camerelor agricole raspunde obiectivului de descentralizare a administratiei publice centrale prin infiintarea unei retele nationale de structuri autonome ce promoveaza interesul public general, prin actiune la nivel local si prin integrarea specificului zonal in procesul de elaborare a politicilor diferentiate pe tipuri de agricultura.
(3) Camerele agricole au rol consultativ si reprezinta principalul partener de dialog al autoritatii publice centrale cu competente in domeniile agriculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta .
Art. 3. - Camerele agricole pot infiinta societati comerciale potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 4. - Guvernul, autoritatile publice centrale, judetene si locale, precum si asociatiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale acestora conlucreaza, prin reprezentanti, in vederea asigurarii cadrului adecvat de infiintare, organizare si functionare a camerei agricole la nivel zonal, judetean, regional si national, in conditiile legii.
Art. 5. - Camerele agricole se constituie in urma alegerilor organizate la nivelul fiecarui colegiu zonal si vor fi organizate astfel:
a) la nivel zonal, colegiul zonal al camerei agricole zonale;
b) la nivel judetean, colegiul judetean al camerei agricole judetene;
c) la nivel regional, colegiul regional al camerei agricole regionale;
d) la nivel national, Colegiul National al Camerei Agricole Nationale.

CAPITOLUL II
Organizarea alegerilor pentru camerele agricole

Art. 6. - (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comitetul National de Initiativa, format din 21 de membri, dintre care:
a) 7 reprezentanti ai formelor asociative din agricultura;
b) 4 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Padurilor;
e) 8 membri ai Parlamentului Romaniei, din comisiile de agricultura, 5 deputati si 3 senatori, dintre care unul va fi presedintele Comitetului National de Initiativa.
(2) La propunerea Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor se numesc, prin hotarare a Guvernului, membrii Comitetului National de Initiativa.
(3) La nivel judetean, prin hotarare a Comitetului National de Initiativa, se constituie comitetul judetean de initiativa, format din 7 membri, dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene;
b) un reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura;
e) 3 reprezentanti ai formelor asociative din agricultura.
(4) Comitetele regionale de initiativa se formeaza din presedintii comitetului judetean de initiativa, prin decizie a Comitetului National de Initiativa.
(5) Comitetele de initiativa judetene, regionale si nationale se dizolva, de drept, dupa validarea alegerilor si atributiile acestora vor fi preluate de colegiile camerelor agricole judetene, regionale si al Camerei Agricole Nationale. Comitetul National de Initiativa rezolva contestatiile, valideaza alegerile si publica, in termen de 10 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, rezultatul alegerilor.
(6) Modul de functionare a comitetelor de initiativa este prevazut in anexa nr. 2.
Art. 7. - Atributiile comitetului judetean de initiativa sunt urmatoarele:
a) urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la desfasurarea alegerilor pentru camera agricola locala in circumscriptiile comunale;
b) verifica listele electorale pentru fiecare camera agricola in parte;
c) tipareste si distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "votat";
d) rezolva sesizarile referitoare la propria lui activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
e) stabileste rezultatul alegerilor;
f) face publice datele cu privire la alegeri si rezultatul acestora;

g) primeste de la comisiile electorale locale buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii pe fiecare grupa de reprezentanti din camerele agricole locale si judetene;
h) desemneaza membrii, presedintele si vicepresedintele comisiei electorale locale.

CAPITOLUL III
Sistemul electiv

Art. 8. - (1) Dreptul de vot si dreptul de a fi ales sunt garantate.
(2) Dreptul de vot este conferit in mod egal, fara privilegii sau discriminari, oricarui cetatean roman ori cetatean strain al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident in Romania, desfasoara activitati cu profil agricol sau asimilat si indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) este agricultor, silvicultor sau crescator de animale si se regaseste in baza de date a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si a ocoalelor silvice private;
b) este membru al asociatiilor profesionale, al sindicatelor si patronatelor din agricultura sau din domeniile conexe, constituite in conformitate cu prevederile legale.
(3) Fiecare alegator are dreptul la un singur vot.
(4) Dreptul de vot se exercita numai in baza actului de identitate valabil.
(5) Dreptul de vot se exercita numai in localitatea arondata sectiei de votare din colegiul zonal in care alegatorul isi desfasoara activitatea specifica.
Art. 9. - (1) Alegerea membrilor colegiului zonal al camerei agricole zonale se face prin vot intr-un singur tur de scrutin, pe lista colegiului camerei agricole zonale propusa de catre:
a) asociatii din domeniul agricol si silvic, constituite si inregistrate la nivel judetean, in conformitate cu prevederile legale, si grupuri de producatori recunoscute de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
b) patronate din domeniul agricol si conex, constituite in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) sindicate din domeniul agricol si conex, constituite in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) cooperative agricole, constituite in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
e) reprezentanti ai proprietarilor de paduri si ai composesoratelor;
f) colegiul medicilor veterinari;
g) institutii de invatamant si cercetare agricola;
h) fermierii inscrisi in baza de date a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
(2) Pentru functia de membru al colegiului zonal al camerei agricole zonale poate candida orice persoana care indeplineste prevederile cuprinse la alin. (1), cu conditia depunerii unei liste de sustinatori de minimum 50 de alegatori inscrisi in listele electorale.
(3) Modelul listei de sustinatori este prevazut in anexa nr. 3.
(4) Un elector poate semna pentru un singur candidat.
(5) Candidaturile se depun cu cel putin 30 de zile inainte de data alegerilor.
(6) Structurile implicate in alegerea colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale sunt urmatoarele:
a) circumscriptia electorala - pentru alegerea colegiilor zonale se constituie circumscriptia electorala zonala, care cuprinde una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale si se constituie prin decizie a comitetului judetean de initiativa, in termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor;
b) comisia electorala - este alcatuita din 5 persoane, dintre care un presedinte, un vicepresedinte si 3 membri, si se infiinteaza prin decizie a comitetului judetean de initiativa. Membrii comisiei electorale trebuie sa aiba studii superioare sau medii;
c) biroul electoral - se organizeaza la nivelul fiecarei sectii de votare prin decizie a comisiei electorale de circumscriptie, in termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale de circumscriptie, prin decizie a presedintelui comisiei electorale de circumscriptie;
d) sectia de votare - se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, apartinatoare colegiilor zonale. Fiecare sectie de votare are arondati 243 de electori. Responsabil de amenajarea sectiei de votare este primarul localitatii.
(7) Listele electorale se intocmesc in termen de 60 de zile de la data stabilirii alegerilor pe baza datelor preluate de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si de la ocoalele silvice. Listele electorale se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare cu 10 zile inainte de data alegerilor.
(8) Comisiile electorale au urmatoarele atributii:
a) primesc propunerile de candidati pentru a fi alesi in colegiile zonale ale camerelor agricole zonale;
b) primesc de la comitetul judetean de initiativa buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "votat" si le distribuie catre birourile electorale locale, centralizeaza la nivel de circumscriptie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmeaza a fi ales in colegiile camerelor agricole;
c) rezolva sesizarile cu privire la activitatea birourilor electorale;
d) asigura logistica necesara desfasurarii alegerilor la nivelul fiecarui birou al sectiilor de votare;
e) supravegheaza desfasurarea alegerilor la nivelul circumscriptiilor electorale;
f) predau, cu proces-verbal, comitetului judetean de initiativa, buletinele de vot utilizate si necontestate, precum si pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.
(9) Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc copii de pe listele electorale si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre electori;
b) primesc de la comisia electorala de circumscriptie buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "votat";
c) supravegheaza operatiunea de votare si iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votului pentru constituirea colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale;
e) rezolva intampinarile cu privire la propria lor activitate;
f) predau, cu proces-verbal, catre comisia electorala de circumscriptie, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii, precum si componenta colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale.
(10) Contestatiile se depun in termen de 48 de ore de la data comunicarii rezultatului alegerilor si se solutioneaza printr-o rezolutie de catre comitetul judetean de initiativa, in termen de doua zile de la data depunerii acestora. Rezolutia poate fi contestata la judecatoria de pe raza teritoriala a camerei agricole zonale, in termen de 24 de ore de la data comunicarii, si se va solutiona in termen de 24 de ore, hotararea pronuntata fiind definitiva si irevocabila.
Art. 10. - (1) Colegiul camerei agricole zonale este format din 9 reprezentanti si 5 membri supleanti alesi prin vot secret, in ordinea numarului de voturi inscrise in procesele-verbale.
(2) In termen de maximum 15 zile de la data validarii alegerilor, colegiul zonal al camerei agricole zonale se intruneste in sedinta ordinara si isi alege biroul permanent alcatuit din presedinte, vicepresedinte si secretar.
(3) Biroul permanent ales trebuie sa fie, de regula, constituit din persoane cu studii superioare sau medii. Acestea trebuie sa activeze in domeniile agricol, silvic sau in domenii de activitate conexe si sa aiba o vechime de cel putin 3 ani in domeniile de activitate mentionate.

(4) Atributiile biroului permanent se stabilesc prin regulament aprobat de colegiul zonal al camerelor agricole zonale.
(5) In termen de 30 de zile de la constituire, colegiul zonal al camerei agricole zonale adopta in sedinta ordinara regulamentul de organizare si functionare, elaborat in baza regulamentului-cadru.
(6) Presedintele colegiului zonal al camerei agricole zonale poate fi inlocuit la sedintele colegiului judetean al camerei agricole judetene de vicepresedinte, mandatat in acest sens.
(7) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar al biroului permanent al camerei agricole zonale sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al colegiului judetean, regional si national.
(8) Locul ramas vacant in urma promovarii unui membru al biroului permanent al camerei agricole zonale in colegiul judetean sau regional va fi ocupat de urmatorul candidat inscris in procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor.
(9) Regulamentul de organizare si functionare se aproba de catre colegiul judetean al camerei agricole judetene, in maximum 30 de zile de la data constituirii.
Art. 11. - (1) Colegiile judetene ale camerelor agricole judetene sunt formate din presedintii birourilor permanente ale colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale sau de un alt membru al colegiului, ales prin vot secret .
(2) O persoana poate candida pentru un singur colegiu judetean al camerei agricole judetene si pe o singura lista . In caz contrar, candidatura sa este nula de drept .
(3) Colegiile judetene ale camerelor agricole judetene se intrunesc in sedinta ordinara, o data la 3 luni, la propunerea presedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numarul membrilor colegiului.
(4) Biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene este format din 9 membri: presedinte, 4 vicepresedinti, un secretar si 3 membri .
(5) Membrii biroului permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene se aleg prin vot direct si secret de catre membrii colegiului judetean al camerelor agricole judetene.
(6) Presedintele biroului permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene trebuie sa fie absolvent de studii superioare de specialitate si cu o vechime de minimum 5 ani in domeniile de activitate prevazute de prezenta lege .
(7) Biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene se intruneste ori de cate ori este nevoie, la propunerea presedintelui biroului permanent sau la propunerea unei treimi din numarul membrilor biroului permanent al colegiului judetean.
(8) Presedintele colegiului judetean al camerei agricole judetene este angajat si conduce aparatul tehnic operational.
(9) Functiile din biroul permanent al colegiului judetean al camerei agricole judetene, prevazute la alin. (4), sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judetean si national.
Art. 12. - (1) Colegiul regional al camerei agricole regionale este format din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judetene sau din membri desemnati prin vot secret din cadrul colegiilor judetene. Componenta nominala se stabileste prin votul secret al colegiului judetean al camerei agricole judetene.
(2) Biroul permanent al colegiului regional al camerelor agricole regionale este format din 9-11 membri, alesi prin vot direct si secret, dintre care un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si un numar de membri egal cu numarul colegiilor judetene ale camerelor agricole judetene.
(3) Colegiul regional al camerei agricole regionale se intruneste in sedinta ordinara o data la 3 luni sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.
(4) Colegiul regional al camerei agricole regionale se intruneste in sedinta extraordinara la propunerea presedintelui sau a jumatate din numarul membrilor.
(5) Biroul permanent al colegiului regional al camerei agricole regionale se intruneste cel putin o data pe luna, la propunerea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.
(6) Presedintele camerei agricole regionale este angajat si conduce aparatul tehnic operational.
(7) Functiile din biroul permanent al camerei agricole regionale, prevazute la alin. (2), sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judetean si national.
Art. 13. - (1) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale este constituit din presedintii colegiilor regionale ale camerelor agricole regionale.
(2) Biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale este format din 5 membri, dintre care un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si 2 membri, alesi prin vot direct si secret de catre membrii acestuia.
(3) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se intruneste in sedinta ordinara cel putin o data pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor.
(4) Colegiul National al Camerei Agricole Nationale se intruneste in sedinta extraordinara, la propunerea presedintelui sau a jumatate din numarul membrilor.
(5) Presedintele Camerei Agricole Nationale este angajat si conduce aparatul tehnic operational.
(6) Functiile din biroul permanent al Colegiului National al Camerei Agricole Nationale, prevazute la alin. (2), sunt incompatibile cu functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judetean si regional.
Art. 14. - (1) La nivel judetean si regional se constituie comisii de cenzori formate din 3 persoane specializate in domeniul economic, desemnate de colegiile judetene si regionale ale camerelor agricole.
(2) Comisiile de cenzori vor avea in componenta, in mod obligatoriu, un expert contabil autorizat.

CAPITOLUL IV
Aparatul tehnic operational


Art. 15. - (1) Aparatul tehnic operational este constituit din personal contractual angajat de camerele agricole judetene, regionale si de Camera Agricola Nationala.
(2) Aparatul tehnic operational la nivelul colegiului zonal al camerei agricole zonale se constituie in functie de numarul de fermieri arondati la camera agricola zonala.
(3) Aparatul tehnic operational al colegiului zonal al camerei agricole zonale este alcatuit din minimum 3 specialisti.
(4) Repartizarea specialistilor pe colegii zonale ale camerelor agricole zonale se realizeaza de biroul permanent al camerelor agricole judetene.
(5) Salarizarea aparatului tehnic va fi similara functionarilor publici, in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, iar angajarile, promovarile, sanctiunile si intreruperea raporturilor de munca se vor face in conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, aparatul tehnic operational beneficiaza, la cerere, de bunuri proprietate publica a statului atribuite in folosinta gratuita.
Art. 16. - Aparatul tehnic operational la nivel de judet este alcatuit din 5-7 specialisti, care include juristi, economisti si alti specialisti.
Art. 17. - (1) Comitetul National al Camerei Agricole Nationale si comitetele regionale si judetene ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Comitetul National al Camerei Agricole Nationale, comitetele judetene si de initiativa se dizolva de drept la data validarii primelor alegeri pentru constituirea camerelor agricole.
Art. 18. - Camera agricola zonala, judeteana, regionala si Camera Agricola Nationala sunt structuri care exercita urmatoarele competente:
a) administrative, juridice si bugetare, conform prevederilor legale;
b) de elaborare a propunerilor de reglementare la nivel zonal si national in domeniul de activitate;
c) de consultare, ca partener de dialog institutional al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si al structurilor locale sau centrale aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
d) de avizare, cu caracter consultativ, la solicitarea autoritatilor locale si judetene, pentru proiecte privind amenajarea teritoriala si managementul spatiului rural;
e) in formarea profesionala, in colaborare cu institutiile specializate, publice sau private, din tara ori din strainatate, ce asigura formarea profesionala de specialitate a tinerilor si adultilor;
f) de mediere, ca modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila;

g) de reprezentare si promovare a intereselor specifice, profesionale si locale, precum si a interesului general al persoanelor care deruleaza activitati in domeniile agriculturii si conexe;
h) in promovarea bunelor practici agricole si a normelor de bunastare a animalelor;
i) de aplicare a politicilor agricole, conform atributiilor delegate de institutiile statului;
j) de consiliere si asistenta tehnica a agricultorilor si a celor cu activitati asimilate in activitatile de productie si comercializare a produselor si in organizarea profesionala;
k) de organizare a pregatirii profesionale.

CAPITOLUL V
Atributiile camerelor agricole

Art. 19. - (1) La nivel zonal, camerele agricole au urmatoarele atributii:
a) avizeaza scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor;
b) elaboreaza documentatiile pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor;
c) elaboreaza documentatiile pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole si forestiere;
d) avizeaza taierile de nuci din afara fondului forestier;
e) avizeaza taierile din plantatiile din afara fondului forestier;
f) sprijina fermierii inscrisi in registrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in vederea absorbtiei fondurilor, platii directe, platii pentru zone defavorizate, platii compensatorii pentru masurile de agromediu si pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atat din bugetul Uniunii Europene, cat si din bugetul national;
g) organizeaza, impreuna cu structurile si institutiile de cercetare, institutiile de invatamant mediu si superior, cursuri de specializare, formare si formare continua a fermierilor din colegiul arondat;
h) asigura asistenta de specialitate cu privire la aplicarea tehnologiilor in fermele arondate colegiului;
i) asigura asistenta de specialitate fermierilor care doresc sa isi dezvolte programe de investitii noi si modernizare;
j) reprezinta interesele colegiului zonal in relatiile cu reprezentantii consiliilor locale si primariilor arondate;
k) certifica calitatea de producator agricol.
(2) La nivel judetean, camerele agricole au urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta juridica de specialitate colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare, si ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) elaboreaza programul de achizitii publice si asigura logistica necesara desfasurarii activitatii colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale;
c) angajeaza personalul de specialitate si il repartizeaza colegiilor zonale ale camerei agricole;
d) pune in aplicare deciziile biroului permanent al colegiului judetean al camerelor agricole judetene cu privire la angajarea, promovarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de munca ale specialistilor din colegiile zonale si din colegiile judetene;
e) reprezinta interesele colegiului judetean al camerei agricole judetene si ale colegiilor zonale in relatiile cu colegiul regional;
f) reprezinta interesele camerei agricole judetene in relatia cu institutiile judetene, cu institutiile deconcentrate si descentralizate ale ministerelor in teritoriu si ale consiliului judetean;
g) incheie contracte de prestari de servicii cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(3) La nivel regional, camerele agricole au urmatoarele atributii:
a) evalueaza activitatea specialistilor din aparatul tehnic operational al colegiilor camerelor agricole zonale si judetene si acorda calificative in functie de rezultatele acestora;
b) reprezinta interesele camerelor agricole regionale in raport cu alte camere agricole regionale si cu Camera Agricola Nationala;
c) elaboreaza programe de dezvoltare regionala in corelare cu propunerile colegiilor zonale si judetene;
d) pune la dispozitia colegiilor camerelor agricole judetene si zonale informatii cu privire la evolutia politicilor agricole comune;
e) pune la dispozitia colegiilor camerelor agricole zonale si a colegiilor camerelor agricole judetene legislatia nationala in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale;
f) organizeaza societati comerciale regionale cu sucursale la nivel de judet si filiale la nivelul colegiilor zonale;
g) organizeaza parteneriate publice-private cu consiliile locale si consiliile judetene;
h) face propuneri de acte normative care urmaresc imbunatatirea politicilor agricole nationale la nivel regional;
i) reprezinta interesele zonei montane.
(4) La nivel national, camera agricola are urmatoarele atributii generale:
a) reprezinta interesele camerelor agricole regionale in raport cu toate institutiile statului si cu alte organisme interne, la nivelul Uniunii Europene si la nivel international;
b) promoveaza initiativele camerelor agricole regionale avand ca partener Guvernul Romaniei;
c) in baza propunerilor camerelor agricole regionale elaboreaza planuri si strategii sectoriale regionale si nationale;
d) incheie intelegeri, protocoale, parteneriate interne si internationale;
e) contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea politicilor agricole si de dezvoltare rurala avand ca partener Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
f) aproba, in prima sedinta, nivelul cotizatiilor membrilor.
Art. 20. - Camera Agricola Nationala are urmatoarele atributii:
a) reprezinta interesele Camerei Agricole Nationale si ale camerelor agricole zonale si judetene in raport cu toate institutiile statului si cu oricare alte organisme publice sau private nationale, europene ori internationale;
b) asigura asistenta juridica celor pe care ii reprezinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003, cu completarile ulterioare, si ale Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sprijina organizarea si consolidarea, la nivel national, a formelor asociative din agricultura, silvicultura, cooperative, grupuri de producatori si altele asemenea;

d) se implica, in limitele cadrului legal, in solutionarea litigiilor intre camerele agricole zonale si judetene in scopul solutionarii pe cale amiabila a acestora, acolo unde acest lucru este posibil;
e) organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil in tara si in strainatate;
f) promoveaza produsele si serviciile romanesti din domeniu, in tara si in strainatate;
g) elaboreaza planuri si strategii sectoriale zonale, regionale si nationale;
h) incheie intelegeri, protocoale si parteneriate interne si internationale;
i) colaboreaza cu institutiile de cercetare din domeniu pentru cresterea competitivitatii agriculturii si cercetarii aplicate romanesti;
j) contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea politicilor agricole sau conexe ca partener al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al celorlalte institutii guvernamentale;
k) organizeaza activitati de perfectionare profesionala a personalului camerelor agricole zonale si judetene;
l) sustine si asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare a camerelor agricole zonale si judetene.

CAPITOLUL VI
Finantarea

Art. 21. - (1) Finantarea aparatului tehnic operational se asigura din:
a) cotizatii ale agricultorilor membri ai camerelor agricole;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate in conditiile art. 3;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii si/sau sponsorizari;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru plata serviciilor de asistenta acordate fermierilor de catre aparatul tehnic operational;
g) alte venituri prevazute de lege .
(2) Guvernul aproba, prin hotarare, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in urma negocierilor cu Camera Agricola Nationala, anterior elaborarii bugetului de stat pentru anul urmator, programul privind planul de servicii minime de asistenta acordate agricultorilor, precum si nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de asistenta acordate fermierilor de catre aparatul tehnic operational.

CAPITOLUL VII
Relatia cu autoritatile administratiei publice

Art. 22. - Este obligatorie consultarea camerelor agricole zonale, judetene si a Camerei Agricole Nationale de catre toate autoritatile administratiei publice locale si centrale, inaintea luarii deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locala, la implementarea unor industrii ce ar putea afecta exploatatiile agricole si spatiul rural, precum si pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
Art. 23. - Pentru realizarea programelor prevazute la art. 22 este obligatorie obtinerea avizului camerelor agricole zonale, judetene, regionale sau al Camerei Agricole Nationale.

CAPITOLUL VIII
Controlul, raspunderile, contraventiile si sanctiunile

Art. 24. - Controlul finantarilor de la bugetul de stat se va exercita de catre autoritatile competente, conform legislatiei in vigoare.
Art. 25. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor stabilite privind organizarea alegerilor camerelor agricole;
b) inscrierea cu intentie a unui agricultor in mai multe liste electorale;
c) inscrierea in listele electorale a unor persoane care nu au drept de vot;
d) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare agricultorului inscris in lista;
e) nerespectarea de catre primari a prevederilor prezentei legi cu privire la organizarea alegerilor.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art. 26. - (1) Primele alegeri pentru camerele agricole zonale se organizeaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Data organizarii primelor alegeri potrivit alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea acestora.
Art. 27. - (1) Resursele financiare necesare primelor alegeri se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale va stabili prin ordin, in termen de 10 zile de la data infiintarii Comitetului National de Initiativa, sumele necesare organizarii primelor alegeri, precum si modalitatile de decontare a acestora.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile rezultate din prevederile alin. (1) in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului acestuia.
Art. 28. - Autoritatile administratiei publice locale si judetene pun la dispozitia comitetului judetean de initiativa spatiile si logistica necesare desfasurarii in bune conditii a alegerilor.
Art. 29. - Campania electorala pentru alegerile camerelor agricole judetene poate incepe cu 15 zile calendaristice inainte de data alegerilor colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale si se incheie in preziua alegerilor.
Art. 30. - Votarea are loc intr-o singura zi, duminica.
Art. 31. - (1) Mandatul persoanelor alese in cadrul camerelor agricole este de 4 ani.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), mandatul rezultat din primele alegeri este de 2 ani.
Art. 32. - (1) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Comitetului National de Initiativa, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Lista camerelor agricole zonale, judetene si regionale, precum si Lista prevazuta la anexa nr. 4 va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea Comitetului National de Initiativa, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 33. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege .
Art. 34. - Orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA


Bucuresti, 28 decembrie 2010.
Nr. 283.

ANEXA Nr. 1

DEFINITII

In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
1. agricultor - profesie definita conform actelor normative;
2. bune practici agricole - ansamblu de cunostinte stiintifice si tehnice puse la dispozitia producatorilor agricoli, a fermierilor si a tuturor celor implicati in activitati cu profil agricol pentru a fi implementate in practica . Insusite de catre fiecare producator agricol si implementate corect, bunele practici agricole contribuie atat la obtinerea unor productii calitativ superioare si rentabile, cat si la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecintelor ecologice nefavorabile la nivel national, regional, local, pe termen scurt sau lung;
3. ferma - exploatatie agricola zootehnica sau mixta, autorizata pentru a produce, in scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de consum recunoscute ca atare;
4. fermier - persoana fizica sau juridica, ce detine ori administreaza o suprafata de 1 ha teren amplasata in maximum 3 parcele a 3.000 m2 fiecare, inscrisa in registrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (eligibila pentru platile directe pe hectar);
5. lucrator din domeniile agriculturii si conexe - persoana fizica din spatiul rural care deruleaza activitati de productie, procesare si servicii in domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol si silvic;
6. profesiune agricola - exercitarea in mod constant si cu titlu de activitate principala, de actiuni cu profil agricol, specifice sau generale, recunoscute si remunerate ca atare;
7. spatiu rural - in conformitate cu Recomandarea nr. 1.296/1996 a Adunarii Consiliului Europei cu privire la Carta Spatiului Rural, spatiul rural cuprinde o zona interioara sau de coasta care contine satele si orasele mici in care majoritatea terenului este utilizat pentru:
a) agricultura, silvicultura, acvacultura si pescuit;
b) activitati economice si culturale;
c) amenajari de zone neurbane pentru timpul liber;
d) alte folosinte, cu exceptia celor de locuit;
8. zona - una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale care vor alcatui o circumscriptie electorala transformata ulterior in colegiul camerei agricole zonale;
9. regiune - teritoriu alcatuit din doua sau mai multe judete, suprapus actualelor regiuni de dezvoltare economica.

ANEXA Nr. 2

COMITETE DE INITIATIVA
- Mod de functionare -

Comitetul National de Initiativa, comitetele regionale, precum si comitetele judetene de initiativa isi incep activitatea in termen de 10 zile de la data infiintarii.
A. Comitetul National de Initiativa
Comitetul National de Initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor Comitetului National de Initiativa.
Comitetul National de Initiativa:
a) preia, prin detasare, de la ministerele implicate, personalul necesar functionarii;

b) solicita ministerelor si asociatiilor implicate nominalizarea persoanelor care vor face parte din comitetele judetene de initiativa;
c) solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o locatie in care sa isi desfasoare activitatea .
In termen de 20 de zile de la data infiintarii, convoaca, la nivel regional, comitetele judetene de initiativa in vederea constituirii comitetelor regionale de initiativa. In aceeasi perioada, comitetele regionale si comitetele judetene de initiativa vor aproba programul de pregatire si desfasurare a alegerilor.
Comitetul National de Initiativa monitorizeaza, pe parcursul alegerilor, activitatea comitetelor regionale si judetene de initiativa.
Comitetul National de Initiativa solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile electorale si birourile electorale.
Comitetul National de Initiativa solutioneaza sesizarile comitetelor regionale si judetene de initiativa.
B. Comitetul regional de initiativa
Comitetul regional de initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor comitetului regional de initiativa. In prima sedinta isi desemneaza presedintele .
Comitetul regional de initiativa:
a) delimiteaza, impreuna cu comitetele judetene de initiativa, circumscriptiile electorale;
b) numeste, impreuna cu comitetele judetene de initiativa, comisiile electorale ale circumscriptiilor si birourile electorale ale sectiilor de votare;
c) solutioneaza sesizarile comitetelor judetene de initiativa;
d) asigura comitetelor judetene de initiativa materialele necesare desfasurarii alegerilor;
e) propune Comitetului National de Initiativa validarea sau invalidarea alegerilor colegiilor zonale si judetene ale camerelor agricole.
C. Comitetul judetean de initiativa
Comitetul judetean de initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor comitetului judetean de initiativa. In prima sedinta isi desemneaza presedintele .
Comitetul judetean de initiativa:
a) in termen de 10 zile de la data numirii, delimiteaza circumscriptiile electorale pentru alegerea colegiilor zonale ale camerelor agricole;
b) desemneaza, in termen de 20 de zile de la data delimitarii circumscriptiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale de sectie;
c) urmareste ca, in termen de 60 de zile de la data stabilirii alegerilor, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sa puna la dispozitia comisiilor electorale de circumscriptie listele electorale;
d) preia de la comisiile electorale de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatul alegerilor pe circumscriptiile electorale ale colegiilor zonale ale camerelor agricole;
e) propune comitetului regional de initiativa validarea sau invalidarea rezultatului alegerilor colegiilor zonale si judetene ale camerelor agricole;