Legea nr. 491/2003 (Republicata 2011)

Legea nr. 491/2003 (Republicata 2011)

Privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 20 ianuarie 2011

legea_491_per_2003_400

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul general privind productia, procesarea si organizarea pietei plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, relatiile dintre producatori, procesatori si comercianti.
(2) In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) productia reprezinta obtinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontana a plantelor medicinale si aromatice;
b) prelucrarea reprezinta conditionarea plantelor medicinale si aromatice in: ceaiuri, condimente naturale, precum si in materii prime pentru procesare;
c) procesarea reprezinta transformarea materiilor prime obtinute prin prelucrare in produse care se comercializeaza: medicamente, cosmetice, suplimente nutritive si dietetice, aditivi alimentari de aromatizare;
d) producatorul este persoana fizica sau juridica ce cultiva plante medicinale si aromatice;
e) culegatorul este persoana fizica sau juridica ce recolteaza din flora spontana plante medicinale si aromatice;
f) procesatorul este persoana fizica sau juridica ce prelucreaza plantele medicinale si aromatice pentru a obtine produse finite, in vederea comercializarii;
g) plantele medicinale si aromatice sunt plantele din catalogul si nomenclatorul national al plantelor medicinale si aromatice din cultura si flora spontana sau din catalogul oficial comunitar ori al unui stat membru al Uniunii Europene;
h) produsele stupului sunt rezultatul activitatii albinelor, reprezentand polenul, propolisul, mierea si laptisorul de matca.
(3) Catalogul si nomenclatorul national al plantelor medicinale si aromatice din cultura si flora spontana se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, autoritatea administratiei publice centrale in domeniul plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare autoritate competenta .
Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale si aromatice care se comercializeaza in stare proaspata si procesata, precum si pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere si comercializare. Normele tehnice de producere si comercializare a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului se elaboreaza de autoritatea competenta .
(2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere si comercializare a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului se au in vedere prevederile Ghidului de buna practica pentru cultivarea plantelor medicinale si aromatice, ale Ghidului de buna practica pentru recoltarea plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si ale Ghidului de buna practica pentru apicultura.
(3) Ghidurile de buna practica prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(4) Plantele medicinale si aromatice destinate comercializarii in stare proaspata si procesate pot fi introduse pe piata daca sunt conforme cu normele tehnice de producere si comercializare.
(5) Introducerea pe piata si supravegherea produselor finite pe baza de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului, care se incadreaza in definitia prevazuta in titlul XVII - Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac in conformitate cu prevederile acesteia.
(6) Produsele finite pe baza de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului care se notifica de catre operatorii din domeniu si se incadreaza ca alimente, suplimente alimentare si produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piata conform normelor stabilite de autoritatea competenta .
(7) Produsele finite pe baza de plante medicinale, aromatice si produse ale stupului care se notifica de operatorii din domeniu ca medicamente si se incadreaza ca medicamente se autorizeaza/avizeaza pentru introducerea pe piata de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.
(8) Serviciul Notificari din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucuresti se reorganizeaza in Serviciul National pentru Plante Medicinale, Aromatice si Produse ale Stupului, denumit in continuare S.N.P.M.A.P.S., in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca institutie de drept public, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat . S.N.P.M.A.P.S. asigura notificarea, supravegherea si controlul suplimentelor alimentare si produselor de uz extern obtinute din plante medicinale, aromatice si produse ale stupului, cu exceptia produselor cosmetice.
(9) Supravegherea pe piata a produselor prevazute la alin. (6) se realizeaza de organismele cu atributii de control ale S.N.P.M.A.P.S. si se aplica liniilor de productie si depozitare a materiilor prime si produselor finite.
(10) Supravegherea pe piata a produselor prevazute la alin. (7) se realizeaza de catre organismele cu atributii de control ale Ministerului Sanatatii si se aplica liniilor de productie si depozitare a materiilor prime si produselor finite.
(11) Atributiile S.N.P.M.A.P.S. sunt urmatoarele:
a) notifica, in vederea comercializarii, produsele prevazute la alin. (6) prin intermediul Compartimentului "Notificari" din cadrul S.N.P.M.A.P.S.;
b) supravegheaza si controleaza pe piata produsele prevazute la alin. (6), prin intermediul Compartimentului "Supraveghere si control" din cadrul S.N.P.M.A.P.S.;
c) gestioneaza propunerile de utilizare a mentiunilor nutritionale si de sanatate de catre operatorii din domeniu pentru produsele prevazute la alin. (6), prin intermediul Compartimentului "Notificari" din cadrul S.N.P.M.A.P.S.
Art. 4. - Conformitatea cu normele tehnice de producere si comercializare a plantelor medicinale si aromatice, atat in stare proaspata, cat si procesate, se stabileste, potrivit legii, de organismele de certificare acreditate in acest scop.
Art. 5. - (1) Se infiinteaza Comitetul tehnic al plantelor medicinale si aromatice si al produselor stupului, denumit in continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cate un reprezentant al Ministerului Sanatatii, Ministerului Mediului si Padurilor, Academiei Romane, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Academiei de Stiinte Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucuresti, Patronatului "Planta Romanica" si al organizatiei interprofesionale a plantelor medicinale si aromatice.
(2) Componenta nominala a comitetului se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului sanatatii si ministrului mediului si padurilor.
(3) In prima sa sedinta comitetul isi aproba regulamentul de organizare si functionare si isi alege organele de conducere formate din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar. Presedintele va fi ales dintre cei 2 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Comitetul isi desfasoara activitatea pe langa S.N.P.M.A.P.S., cu care se afla in relatii de colaborare si consultare, si indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) arbitreaza, din punct de vedere stiintific, evaluarea mentiunilor nutritionale si de sanatate formulate pentru produsele prevazute la art. 3 alin. (6);
b) intocmeste Lista nationala a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului;
c) actualizeaza periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista nationala a plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru produsele prevazute la art. 3 alin. (6) de catre operatorii din domeniu;
d) arbitreaza problemele tehnice si stiintifice aparute in cadrul activitatii de notificare si control ale S.N.P.M.A.P.S.;
e) elaboreaza liniile directoare ale programelor nationale privind producerea, procesarea, promovarea plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului.
Art. 6. - Activitatea de producere si comercializare a produselor prevazute la art. 3 alin. (6) va fi introdusa in Clasificarea CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata, ca activitate distincta.
Art. 7. - Autoritatea competenta intocmeste anual lista programelor referitoare la producerea, procesarea si promovarea plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului si tine evidenta programelor de interes national.
Art. 8. - Autoritatea competenta impreuna cu Comitetul, cu patronatele si cu organizatiile profesionale si interprofesionale din domeniu intocmesc Strategia nationala in sectorul plantelor medicinale, aromatice si produselor stupului, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 9. - (1) Intre producatorii agricoli si/sau culegatorii de plante medicinale si aromatice, pe de o parte, si comercianti si/sau procesatori, pe de alta parte, se incheie contracte .
(2) Contractele prevazute la alin. (1) se inregistreaza, in scop statistic, la autoritatea competenta .
Art. 10. - (1) Producatorii agricoli de plante medicinale si aromatice au obligatia de a declara anual suprafata efectiv cultivata, pe specii, si livrarile realizate.
(2) Declaratiile se inregistreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(3) Situatia centralizatoare a acestor inregistrari se transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.