Ordonanta nr. 25/2010

Ordonanta nr. 25/2010

ordonanta_nr_25_per_2010_400

Pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Scopul prezentei ordonante il reprezinta instituirea unei scheme temporare de ajutor de stat in agricultura, numita in continuare schema, care are ca obiectiv masuri de stimulare a accesarii creditelor bancare in conditii financiare avantajoase.

Art. 2. - (1) Prezenta schema se aplica in perioada 2010-2012 in sectorul productiei primare de produse agricole si consta in subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare.

(2) Schema se aplica tuturor contractelor de credit incheiate de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

(3) Contractele de credit se incheie pe orice perioada, iar subventia se calculeaza pentru dobanzile platite institutiilor finantatoare pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.

(4) Subventia prevazuta la alin. (1) nu se cumuleaza cu ajutoarele de minimis primite de beneficiari in baza Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole acordate in perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2010, sens in care valoarea acestor ajutoare, respectiv ajutoarele de minimis primite in baza Hotararii Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008", cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica, se deduc din valoarea ajutorului acordata fiecarui beneficiar in cadrul prezentei scheme.

Art. 3. - In sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) autoritatea competenta - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene/al municipiului Bucuresti, ca autoritate responsabila cu administrarea schemei;

b) credit bancar - creditul acordat de institutiile de credit sau de institutiile financiare nebancare, sub forma de credit pentru capital de lucru, pentru finantarea activitatilor de productie, cu destinatie bine determinata;

c) rata dobanzii - rata dobanzii creditului contractat, care are o valoare cel putin egala cu rata dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei la care se adauga o prima egala cu diferenta dintre rata medie a dobanzilor pe piata monetara interbancara cu scadenta de un an si rata medie a dobanzii de politica monetara pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, plus prima de credit de risc corespunzatoare profilului de risc al beneficiarului, asa cum este stipulat in Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare;

d) rata de referinta - rata definita prin Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont de Comisia Europeana;

e) rata subventiei - diferenta dintre rata dobanzii creditului contractat si rata de referinta comunicata de Comisia Europeana;

f) IMM - persoane juridice, asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003;

g) intreprinderi mari - intreprinderile care nu indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

h) produse agricole - produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu exceptia produselor pescaresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000, cu modificarile ulterioare;

i) societati aflate in dificultate financiara:

- in cazul societatilor mari, o societate aflata in dificultate este definita la pct. 2.1 din Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

- in cazul IMM-urilor, o societate aflata in dificultate este definita la art. 1 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.CAPITOLUL II
Obiectul finantariiArt. 4. - Activitatile pentru care se pot contracta credite in sensul in care sunt definite de prezenta ordonanta privesc productia primara de produse agricole, astfel:

a) infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor de camp si horticole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor pomicole si de arbusti fructiferi, a plantatiilor viticole, de capsun si hamei;

b) achizitionarea sau producerea puilor broiler sau a puicutelor pentru oua, a purceilor pentru ingrasat, a tineretului ovin, caprin si bovin pentru ingrasat, a tineretului cabalin, precum si a familiilor de albine;

c) achizitionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achizitionarea de medicamente si plata tratamentelor medicale pentru animale/pasari/albine, plata cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente.

Art. 5. - Creditele bancare se acorda de catre institutiile de credit definite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de catre institutiile financiare nebancare in conditiile prevazute de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu respectarea legislatiei mentionate si a normelor proprii de creditare.

CAPITOLUL III
Beneficiarii si criterii de eligibilitateArt. 6. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplica urmatoarelor categorii de beneficiari:

a) producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrate in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole si/sau detin, cresc ori exploateaza animale, dupa caz, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

b) organisme/organizatii de cercetare, respectiv universitati, institute si statiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala ori dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie;

c) intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari care isi desfasoara activitatea in sectorul productiei de produse agricole primare.

Art. 7. - Un beneficiar este eligibil in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat daca nu se afla in dificultate financiara la data de 1 iulie 2008.CAPITOLUL IV
Bugetul si numarul de beneficiariArt. 8. - Bugetul necesar implementarii prezentei scheme se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anii 2011, 2012 si 2013.

Art. 9. - Numarul total estimat al beneficiarilor de ajutor de stat in temeiul prezentei scheme este de 500.CAPITOLUL V
Reguli proceduraleArt. 10. - Beneficiaza de ajutor de stat in temeiul prezentei scheme orice solicitant care depune la autoritatea competenta o cerere de acord prealabil pentru finantare, iar aceasta confirma in scris, sub rezerva unor verificari ulterioare, acordul pentru solicitarea finantarii.

Art. 11. - (1) Beneficiarii de credite pentru care a fost emis acordul de finantare, care ramburseaza si platesc dobanzile prevazute in contractele de credit, pot solicita acordarea subventiei la dobanda achitata institutiilor finantatoare.

(2) Subventia la dobanda se acorda anual pe baza cererilor formulate de beneficiari, care se depun la autoritatea competenta in primele doua luni urmatoare anului pentru care se solicita rambursarea .

Art. 12. - (1) Rata subventiei se exprima in procente si reprezinta diferenta dintre rata dobanzii la creditul contractat de beneficiar si rata de referinta comunicata lunar de Comisia Europeana, la care se adauga numarul de puncte de baza, respectiv de puncte procentuale, calculate conform metodologiei de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei prevazute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont.

(2) Rata de referinta comunicata de Comisia Europeana se publica lunar pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

(3) Valoarea nominala a subventiei care se acorda beneficiarilor prezentei scheme se stabileste prin aplicarea valorii care rezulta din raportul dintre rata subventiei si rata dobanzii la suma reprezentand dobanda la credit platita de beneficiar intr-o perioada determinata, astfel:

S = (Rd - Rr)/Rd x D, unde:

S - valoarea nominala a subventiei dobanzii, exprimata in lei;

Rd - rata dobanzii la creditul bancar incheiat de beneficiar cu institutia finantatoare, exprimata in procente;

Rr - suma dintre rata de referinta comunicata lunar de Comisia Europeana si ratingul fiecarui beneficiar de credit determinat de institutiile de credit si/sau de institutiile financiare nebancare conform metodologiei de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei prevazute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, exprimata in procente;

D - dobanda la credit platita de beneficiar intr-o perioada deteminata, exprimata in lei.

(4) In vederea obtinerii subventiei la dobanda, beneficiarii de credite solicita institutiilor de credit si/sau institutiilor financiare nebancare eliberarea de documente privind nivelul procentual al ratingului luat in calcul pentru stabilirea ratei dobanzii la credit, conform metodologiei de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei prevazute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, precum si cu privire la rambursarea creditului si plata dobanzilor aferente.

(5) Autoritatea competenta efectueaza verificari periodice la beneficiarii creditelor bancare privind modul de utilizare a acestora conform destinatiilor aprobate.

Art. 13. - (1) Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentei scheme se pastreaza la autoritatea competenta pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul .

(2) Lista cuprinzand beneficiarii si sumele acordate acestora in cadrul prezentei scheme se publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 14. - Nerespectarea de catre beneficiari a conditiilor prevazute de prezenta schema, precum si a oricaror alte obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii prin subventionarea dobanzii la credite determina aplicarea de catre autoritatea competenta a tuturor masurilor legale necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.

Art. 15. - Metodologia si formularistica necesara punerii in aplicare a prevederilor prezentei scheme se elaboreaza de catre autoritatea competenta si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 16. - Prezenta ordonanta respecta prevederile Comunicarii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cele ale Comunicarii Comisiei - Cadrul comunitar temporar pentru masurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finantare in contextul actualei crize financiare si economice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 83 din 7 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare, in special ale pct. 4.4 - Ajutor sub forma de subventionare a ratei dobanzii.

Art. 17. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data comunicarii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordarii ajutorului de stat .PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 25.