OUG 34/2013

oug_34_per_2013_400_01

OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 13 mai 2013

In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,
avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale,
in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut,
tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate atat in domeniul public, cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, incepand cu luna mai 2013, in conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti,
in conditiile in care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti, aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in vedere ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor.
Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata, iar termenul-limita de solicitare a acestora este 15 mai 2013,
situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor, in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitarii blocajului implementarii schemelor de plati pe suprafata pentru anul 2013.
Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative, concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Articolul 1
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente.
(2) Pajistile permanente, denumite in continuare pajisti, sunt suprafete agricole de pasuni si fanete, naturale sau cultivate, folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, asa cum este prevazut la alin. (1) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulament.
(3) In categoria pajisti sunt cuprinse si:a)pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera;
b)pasunile alpine;
c)pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei ``Delta Dunarii``.
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite, daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii, exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida, cultivate pe termen scurt, asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament.
Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)iarba si alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari, din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore, pe baza carora se calculeaza productia, valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat;
b)faneata - suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care, conform practicii agricole locale, este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale;
c)unitate vita mare (UVM) - unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
d)utilizator - crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;
e)Registrul national al exploatatiilor (RNE) - colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania, potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)detinatori de pajisti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente;
g)schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste - schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste.
Articolul 3
Sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti:
a)pajisti proprietate publica a statului, administrate de Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS;
b)pajisti proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;
c)pajisti proprietate privata a statului, administrate de ADS;
d)pajisti proprietate privata a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;
e)pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
f)pajisti proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.
Articolul 4
(1) Detinatorii de pajisti, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. f), sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data, inclusiv cele aflate in administrarea ADS.
(2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa, este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. (1).
Articolul 5
(1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje.
(2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru:a)amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole;
b)retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora;
c)refugii montane in caz de urgenta;
d)infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor, declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national, judetean sau local, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata;
e)amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare;
f)lucrari privind apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 33/1994, republicata;
g)lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale.

(4) Exceptiile prevazute la alin. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete, astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local, judetean sau national, dupa caz.
(5) Pe terenurile prevazute la alin. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal.
(6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. (4).
(7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Articolul 6
Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Articolul 7
(1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora.
(2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.
Articolul 8
In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. 3 lit. d) si e), noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Articolul 9
(1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, incheie contracte de concesiune/inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de maximum 5 ani.
(2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, incheie contracte de inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de maximum 5 ani.
(3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului.
(4) Anual, pana la data de 1 martie, primarii comunelor, oraselor, respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract, in corelare cu suprafetele utilizate, si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare.
(5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere, intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar, dar nu mai mica de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.
(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Articolul 10
In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0,3 UVM/ha.
Articolul 11
Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora, cu mentinerea categoriei de folosinta.
Articolul 12
(1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS, atribuirea contractelor de concesiune, arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora, incheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pajistile prevazute la alin. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (6).
(3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti.
Articolul 13
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Articolul 14
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:a)pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat;
b)introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract;
c)neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract;
d)circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea;
e)nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
f)arderea vegetatiei pajistilor permanente;
g)concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) si (2);
h)amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin. (3);
i)scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:a)cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. f);
b)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. a), d) si e);
c)cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b) si c);
d)cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevazute la lit. g) si h);
e)cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevazuta la lit. i).
(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.
Articolul 15
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre primar si persoanele imputernicite de acesta, precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta .
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.
(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz.

Articolul 16
Prevederile art. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 17
Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice, care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.
Articolul 18
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare.
Articolul 19
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se abroga.
Articolul 20
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 78
(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decat cele prevazute la art. 77, vii si livezi, detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
2. La articolul 78, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele ( 11 )-( 13 ), cu urmatorul cuprins:
(11 ) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor, inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, in Registrul agricol, este interzisa.
(12 ) Fac exceptie de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie, terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(13 ) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11) sunt lovite de nulitate absoluta.
3. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071 , cu urmatorul cuprins:
Articolul 1071
Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor, asa cum sunt evidentiate la art. 78 alin. (11), fara aprobarile legale in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.